Bộ trợ lực căng thun dùng cho máy vắt sổ và máy kansai