CẦN GIẬT CHỈ; 110-39062

CẦN GIẬT CHỈ CHO MÁY 1 KIM 8700