CỤM ĐỒNG TIỀN CHÍNH; 22945356

ĐỒNG TIỀN DẪN CHỈ CHÍNH CHO MÁY 1 KIM.