TRỤ NÚM THƯA MAU; 22911804

TRỤ LÚM TRỈNH THƯA MAU MŨI CHỈ CHO MÁY 1 KIM